header ads

Phím tắt Canva, nhớ được hết thành "thánh" Canva luôn

Danh sách 39 phím tắt Canva mà mình "vẫn chưa nhớ hết". 

1. Copy: Cmd/Ctrl + c 

2. Paste: Cmd/Ctrl + V 

3. Select multiple elements: Shift + Click

4. Add a text box: T key (nhấn phím T)

5. Bold text: Cmd/ctrl + B (in đậm)

6. Italicized text: Cmd/ctrl + I (In nghiêng chữ)

7. Underline text: Cmd/Ctrl + U (gạch dưới chữ)

8. Increase font size: Cmd/Ctrl + Shift + > 

9. Decrease font size: Cmd/Ctrl + Shift + < 

10. Copy text style: Cmd/Ctrl + Option/Alt + C 

11. Paste text style: Cmd/Ctrl + Option/Alt + V 

12. Convert text to uppercase: Cmd/ctrl + Shift + K 

13. Align text to the left: Cmd/ctrl + shift +L 

14. Align text to the right: Cmd/ctrl + shift +R 

15. Align text in the center: Cmd/ctrl + Shift + c 

16. Group elements: Cmd/Ctrl + G 

17. Ungroup elements: Cmd/Ctrl + Shift + G 

18. Duplicate elements: Cmd/ctrl+D 

19. Select all elements: Cmd/ctrl + A 

20. Deselect element: ESC key

21. Delete element: Delete key 

22. Send elements backward: Cmd/ctrl + [ 

23. Send elements forward: Cmd/ctrl + ] 

24. Send elements to back: Cmd/ctrl +Option/Alt + [ 

25. Send elements to front: Cmd/ctrl + Option/Alt + ] 

26. Add a line to your template: L key 

27. Add a rectangle to your template: R key 

28. Add a circle to your template: C key 

29. Constrain proportions while resizing: Shift + Drag Corners 

30. Scale element relative to it's center point: Alt + Drag Side Handles 

31. Zoom in on your template: Cmd/ctrl+"+" 

32. Zoom out of your template: Cmd/ctrl + "-" 

33. Zoom 100%: Cmd/ctrl + O 

34. Zoom to fit: Cmd/ctrl + Option/Alt + 0 

35. Undo an action: Cmd/ctrl + Z 

36. Redo an action: Cmd/ctrl + Shift + Z 

37. Add a new page: Cmd/Ctrl + Retuch key 

38. Delete empty page: Cmd/Ctrl + Delete key 

39. Add a comment: Cmd/Ctrl + Optio/Alte M

Cộng đồng Canva Class: Link
Đăng nhận xét

0 Nhận xét