header ads

Facebook giới hạn số quảng cáo có thể tạo cho mỗi page từ 16/02/2021

Facebook sắp triển khai giới hạn số quảng cáo cho mỗi fanpage trên facbook từ 16/02/2020, theo các mức chi tiêu của fanpage, Facebook có giới hạn cụ thể như sau: 


Giới thiệu về cách quản lý số lượng quảng cáo

Số lượng và hiệu quả quảng cáo

Số lượng quảng cáo đang hoạt động trong tài khoản quảng cáo hoặc trên Trang của bạn đóng vai trò quan trọng để bạn đạt được kết quả có thể dự đoán, ổn định và tối ưu.

Mỗi lần hiển thị quảng cáo, hệ thống phân phối quảng cáo của chúng tôi học hỏi thêm về việc đâu là những người và vị trí lý tưởng nhất để hiển thị quảng cáo. Càng hiển thị nhiều quảng cáo thì hệ thống càng có khả năng tối ưu hóa hiệu quả quảng cáo tốt hơn.

Khi nhà quảng cáo chạy quá nhiều quảng cáo cùng lúc, mỗi quảng cáo sẽ ít được phân phối hơn. Điều này nghĩa là số lượng quảng cáo hoàn tất giai đoạn máy học sẽ ít hơn và ngân sách chi tiêu sẽ tốn kém hơn trước khi hệ thống phân phối có thể tối ưu hóa hiệu quả. Nói cách khác, số lượng quảng cáo quá nhiều có thể dẫn đến hiệu quả kém.

Để đạt được kết quả có thể dự đoán, ổn định và tối ưu, nhà quảng cáo cần nắm được số lượng quảng cáo đang hoạt động và không vượt quá giới hạn cho mỗi Trang đối với quảng cáo đang chạy hoặc đang trong quy trình xét duyệt. Tìm hiểu thêm về giới hạn quảng cáo.

Việc thử nghiệm các chiến lược nội dung và marketing mới vẫn đóng vai trò quan trọng. Tuy nhiên, nhà quảng cáo nên cân đối các chiến thuật trên với việc đảm bảo rằng hệ thống phân phối có nhiều cơ hội học hỏi về từng quảng cáo.

Điều gì xảy ra khi khi Trang của bạn vượt quá giới hạn?

Khi giới hạn có hiệu lực, bạn sẽ không thể chạy thêm quảng cáo hoặc đăng các chỉnh sửa cho quảng cáo hiện tại (trừ khi tắt các quảng cáo đó) cho đến khi bạn giảm số lượng quảng cáo xuống dưới mức giới hạn.

Những quảng cáo nào tính vào giới hạn này?


Giới hạn quảng cáo tính mọi quảng cáo đang chạy hoặc đang trong quy trình phê duyệt cho Trang. Giới hạn này không tính quảng cáo đã lên lịch cho đến thời điểm chạy các quảng cáo này. Mỗi quảng cáo nội dung động, quảng cáo có vị trí quảng cáo tự động hoặc quảng cáo động sẽ chỉ tính là 1 quảng cáo, kể cả khi quảng cáo đó sử dụng nhiều nội dung.

Nếu Trang của Bạn có nhiều tài khoản quảng cáo sử dụng thì sao?

Lưu ý rằng nhiều tài khoản quảng cáo, doanh nghiệp hoặc người dùng có thể quảng cáo cho một Trang. Sẽ chỉ có một giới hạn duy nhất cho mỗi Trang, chứ không phải cho từng tài khoản quảng cáo hoặc người dùng. Mọi quảng cáo đang chạy hoặc đang trong quy trình xét duyệt cho Trang từ tài khoản bất kỳ đều tính vào giới hạn quảng cáo của Trang.

Để đảm bảo nhiều tài khoản không sử dụng quá nhiều giới hạn quảng cáo của Trang hoặc chặn nhau không cho tạo quảng cáo mới, quản trị viên Trang có thể đặt giới hạn quảng cáo bổ sung cho các đối tác và mọi mọi người trong công cụ Giới hạn quảng cáo cho mỗi Trang.

Lưu ý: Nếu Trang thuộc quyền sở hữu của tài khoản Trình quản lý kinh doanh thì chỉ quản trị viên Trang từ tài khoản Trình quản lý kinh doanh đó mới có thể đặt giới hạn quảng cáo bổ sung.

Tài khoản quảng cáo chịu giới hạn quảng cáo bổ sung do quản trị viên Trang đặt ra có thể xem số quảng cáo tối đa mà họ có thể chạy cho Trang tại tab Giới hạn quảng cáo cho mỗi Trang ở phần Tổng quan về tài khoản trong Trình quản lý quảng cáo. Thông tin này cũng có ở công cụ Giới hạn quảng cáo cho mỗi Trang trong menu Trình quản lý kinh doanh. 

Nếu bạn tạo Trang khác thì sao?

Nếu tạo thêm nhiều Trang để né tránh giới hạn, bạn sẽ làm giảm hiệu quả của cả hai/tất cả Trang. Lý do như sau:

  • Khi cạnh tranh trong cùng một cuộc đấu giá, các Trang riêng lẻ sẽ đấu giá với nhau trong cuộc đấu giá quảng cáo, do đó chi phí của bạn sẽ tăng lên.
  • Hệ thống phân phối sử dụng giai đoạn máy học từ Trang để nâng cao kết quả quảng cáo. Vì thế, nếu chia nhỏ kết quả giữa các Trang thì tỷ lệ chuyển đổi sẽ giảm xuống.
  • Trang là nơi phản ánh công khai hoạt động kinh doanh của bạn, nên bạn cần quản lý nhiều Trang.

Bạn có thể kiểm tra giới hạn số quảng cáo có thể tạo cho mỗi page theo link sau: Tại đây.

Lưu ý: tài khoản phải đang quản trị ít nhất 1 trình BM (Business Manager) khi nhấp vào link mới xem được thống kê. 

 


Đăng nhận xét

0 Nhận xét